Community acupunctuur

Community acupunctuur (for English please scroll down)

Tijdens mijn stages in Taiwan en gedurende mijn vrijwilligerswerk in Nepal heb ik een hele andere acupunctuursetting meegemaakt dan wat gebruikelijk is in Nederland. Mensen zitten in een dezelfde ruimte, welke lijkt op een wachtruimte, op stoelen naast elkaar met de mouwen en broekspijpen opgestroopt. De acupuncturist komt langs, voelt de pols, kijkt naar de tong terwijl de patiënt kort zijn of haar verhaal verteld. Dan worden er naalden geplaatst op verschillende acupunctuurpunten en gaat de acupuncturist door naar de patiënt ernaast totdat iedereen in de ruimte aan de beurt is geweest. De ondersteuning voor de gezondheid vind ter plekke plaats in groepsverband, in een soort community,  en is vaak direct merkbaar. Deze setting is effectief, tijd- en kostenbesparend voor zowel voor de patiënt als voor zorgverzekeringen.

Mijn wachtruimte, die veel weg heeft van een huiskamer, is geschikt voor een dergelijke setting en heeft plek om 4 à 5 mensen tegelijk te behandelen.

Wat kan je verwachten? 

Kom je voor een eerste keer, dan krijg je een uitgebreide intake en behandeling. Kies je voor community acupunctuur, dan vindt er bij een vervolgafspraak een kort gesprek plaats in een aparte kamer waarin de vooruitgang van de behandelingen privé wordt besproken. Daarna ga je weer zitten in de wachtruimte en krijg daar je voor jouw klachten acupunctuur.

Je zit naast mensen die je zelf hebt meegnomen of jou hebben uitgenodigd of naast onbekenden die net als jij ook een acupunctuur behandeling krijgen. De behandeling wordt zittend ondergaan. Ik gebruik uitsluitend acupunctuurpunten op de armen, handen, benen, voeten en hoofd, waarvoor je alleen mouwen en broekspijpen hoeft op te stropen. Ik vraag € 40,- per persoon per behandeling, de gemiddelde vergoeding bij een aanvullende verzekering.

Uiteraard valt een acupunctuursessie in een ruimte voor jezelf nog steeds onder de mogelijkheden.

Acupunctuur kan onder andere verlichting bieden bij hoofdpijn, migraine, stijve nek, rugpijn, slapeloosheid, eczeem, rookverslaving, overgewicht en diverse andere aandoeningen.

Mijn doel is om acupunctuur voor iedereen toegankelijk te maken en te laten zien welke positieve effecten het heeft op de mens en samenleving. Ben je benieuwd wat acupunctuur voor jou kan betekenen? Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op of maak een afspraak. Doorwijzing van een huisarts is niet nodig.

Community acupuncture

During my internships in Taiwan and during my volunteer work in Nepal, I experienced a completely different acupuncture setting than what is customary in the Netherlands. People sit in the same room, which looks like a waiting room, on chairs next to each other with the sleeves and trouser rolled up. The acupuncturist comes by, feels the pulse, looks at the tongue while the patient briefly tells his or her story. Then needles are placed at different acupuncture points and the acupuncturist goes on to the next patient next until everyone in the room has had their turn. The support for health takes place on the spot in a group, in a kind of community, and is often immediately noticeable. This setting is effective, time and costs saving both for the patient and for health insurance.

My waiting room, which is very similar to a living room, is suitable for such a setting and has space to treat 4 to 5 people at the same time.

What can you expect?

If you come for a first time, you will receive a comprehensive intake and treatment. If you opt for community acupuncture, a follow-up meeting will take place in a separate room where the progress of the treatments will be discussed in private. Then you go back to sit in the waiting room and get acupuncture for your complaints.

You sit next to people you have taken with you yourself or invited you or alongside unknown people who, like you, also receive an acupuncture treatment. I only use acupuncture points on the arms, hands, legs, feet and head, for which you only need to roll up sleeves and trouser legs. I ask € 40 per person per treatment, the average reimbursement for supplementary insurance.

Of course, as you are used to, an acupuncture session in a room for yourself is still available.

Acupuncture can include relief from headaches, migraine, stiff neck, back pain, insomnia, eczema, smoking addiction, obesity and various other disorders.

My goal is to make acupuncture accessible to everyone and to show what positive effects it has on people and society. Are you curious what acupuncture can do for you? For more information contact us or make an appointment. It is not necessary to get a referral from your GP.