AVG

AVG

Jouw persoonsgegevens en jou privacy in mijn acupunctuurpraktijk

 

 Algemeen

De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om je te informeren over jouw rechten en mijn plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 

Acupunctuurpraktijk

In mijn praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om je goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor jouw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting. Ga je akkoord met het maken van een afspraak, dan ga je automatisch akkoord de AVG.

 

De plichten van de praktijk

Mijn acupunctuurpraktijk is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 

 • Jouw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden
 • Je wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van jou verwerkt. Dit kan gebeuren door jouw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen de praktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met jouw persoonsgegevens.
 • Jouw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde personen.
 • Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van jezelf of van jouw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

 

Jouw rechten als betrokkene:

Je hebt de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van jouw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten worden.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan jouw gegevens.
 • Het recht om jou in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te beschermen.

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kan je dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan mijn praktijk. Jouw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of jouw curator of mentor).

 

Toelichting op het aanvraagformulier

Je moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. Je helpt ons met het opzoeken van jouw dossier en het beschermen van jouw privacy als je het formulier zo volledig mogelijk invult. De door jou ingevulde gegevens worden door mij strikt vertrouwelijk behandeld. De praktijk is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien je er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kan je dit op het formulier aangeven.

 

Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt je de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

 

Verstrekking van jouw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van mijn praktijk hebben de verplichting vertrouwelijk met  jouw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van jouw persoonsgegevens jouw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor jouw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt of jouw huisarts).

 

Uitwisseling gegevens

Mijn praktijk wisselt, zonder jouw toestemming geen gegevens uit met derden.  Slechts met jouw toestemming zal ik gegevens, bijvoorbeeld met jouw behandelend arts uitwisselen. Zo weet de huisarts met jouw toestemming precies met welke klachten jij bij de praktijk bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er (maar slechts met jouw toestemming) gegevens gedeeld worden met jouw apotheek en jouw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan jou heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo draag ik als praktijk bij aan jouw medicatieveiligheid.

 

Overdracht van jouw dossier

Als je een andere behandelaar kiest, is het belangrijk dat jouw nieuwe behandelaar op de hoogte is van jouw acupunctuur/medische geschiedenis. Jouw geschiedenis staat in jouw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat jouw oude behandelaar het dossier overdraagt aan jouw nieuwe behandelaar. De oude behandelaar doet dit (op jouw verzoek)  zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat je mij hebt gevraagd het dossier over te dragen aan jouw nieuwe behandelaar.

 

Jouw dossier wordt dan door jouw behandelaar persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. Je kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel hebt je altijd recht op inzage in jouw dossier en op een kopie van jouw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe  behandelaar worden overgedragen. Beide behandelaren moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

 

Vraag of klacht

Heb je een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie ik gegevens deel of mijn omgang met jouw dossiergegevens? Dan ga ik hierover graag met jou in gesprek

Hoi, waarmee kan ik je helpen?